Algemene voorwaardenALGEMENE VOORWAARDEN GB BEHANGWERKEN


ARTIKEL 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: natuurlijk persoon of vereniging van eigenaren, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan GB Behangwerken opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

GB Behangwerken: de ondernemer die de opdracht uitvoert.

Overeenkomst: alle tussen de klant en GB Behangwerken gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer.

ARTIKEL 2 - Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen GB Behangwerken en de klant.


ARTIKEL 3 - Aanbod

 1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan
 2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 14 dagen na ontvangst.
 3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 4. Het aanbod vermeldt zo precies mogelijk het tijdstip of tijdvak waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.
 5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd. Bij de prijsvormingmethode komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht.
 6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
 7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant, schriftelijk of elektronisch.


ARTIKEL 5 – Aanbetaling

GB Behangwerken behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van de klant te vragen wanneer hij dit nodig acht met het zicht op specifieke in te kopen materialen.


ARTIKEL 6 - Verplichtingen van GB Behangwerken

 1. GB Behangwerken zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
 2. GB Behangwerken neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 3. GB Behangwerken is verplicht de klant te wijzen op:
 1. GB Behangwerken is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.
 2. GB Behangwerken draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake deskundige personen.
 3. GB Behangwerken vrijwaart de klant tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van GB Behangwerken zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

ARTIKEL 7 - Verplichtingen van de klant

 1. De klant stelt GB Behangwerken in de gelegenheid het werk te verrichten.
 2. De klant zorgt er voor dat GB Behangwerken tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
 3. De klant verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
 4. De klant dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van GB Behangwerken behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de klant GB Behangwerken daarvan tijdig in kennis te stellen.
 5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de klant de daarmee verband houdende schade en kosten aan GB Behangwerken te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
 6. De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de plicht van GB Behangwerken om de klant te waarschuwen op grond van artikel 6 lid 3.

ARTIKEL 8 - Meer- en minderwerk

 1. Bij de prijsvormingsmethode in de zin van artikel 3 lid 5 kan de klant nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.
 2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk of elektronisch overeengekomen.

ARTIKEL 9 - Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
 2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

ARTIKEL 10 - Annulering

 1. Annulering van een opdracht kan kosteloos geschieden tot één week voor start van werkzaamheden.
 2. Bij annulering van een opdracht binnen één week voor de start van de werkzaamheden kan GB Behangwerken kosten in rekening brengen die gemaakt zijn ter voorbereiding van de werkzaamheden. Deze kosten bestaan onder andere uit aangeschafte materialen welke specifiek zijn afgestemd op de opdracht.

ARTIKEL 11 - Oplevering

 1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is GB Behangwerken verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend.
 2. Het werk is opgeleverd wanneer GB Behangwerken aan de klant heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
 3. Het werk wordt ook als opgeleverd beschouwd:

 

Wanneer uiterlijk 5 werkdagen zijn verstreken nadat de klant van GB Behangwerken bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;

wanneer de klant het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.


Powered by webXpress